కవితా స్రవంతి

అమ్మకి వందనం

– అన్నసముద్రం శ్రీదేవి

దక్షిణ కోరని గురువుకి

శాపం తెలియని దేవతకు

ఆగ్రహమెరుగని నిగ్రహమూర్తి కి

మాతృవందనం

లోకం బిడ్డ కు చూపటానికి

యుద్ధం చేసిన యోధురాలి కి

ఎల్లలు ఎరుగని తల్లి ప్రేమ కి

తొలి వందనం

మమతను పంచి నడతను నేర్పి

తడబడుతుంటే తప్పు ను దిద్దిన

తొలి బడి ఐన తల్లి ఒడికిదే

అభివందనం

వేనవేల వందనాలు

కోట్ల ల్లో కృతజ్ఞతలు

చంద్రృనికో నూలుపోగు

అమ్మా అను పిలుపొకటే

అమ్మకి నచ్చిన పలుకు

అమ్మ మెచ్చేలా పలుకు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked