కవితా స్రవంతి

ఆలోచించి చూడు

-భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.

ఆలోచించి చూడు!
అనృతపు అవశేషాలు తరిగి,
అమృతపు అనుభవాలు కలుగుతాయి.
అవలోకించి చూడు!
అపార్ధాల పొరలు కరిగి,
అనుబంధాల దారులు అగుపడతాయి.
ఆక్షేపించి చూడు
అకృత్యాల మరులు తొలగి
అనునిత్యాల నిజాలు ఆవృతమౌతాయి.
ఆమోదించి చూడు
ఆవేదనలొదిలి ఆనందాలు ఆవరిస్తాయి.
విబేధించి చూడు
వికారాల వలలు తెగి వివేకాలు ఉద్భవిస్తాయి.
ఆచరించి చూడు
అసత్యాల తెరలు తొలగి సత్యాల సొగసులు అగుపడతాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked