మనబడి

ఏమి జరిగిన మంచికే !

-రచన బొమ్మలు
అవని నేరెళ్ల

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked