కవితా స్రవంతి

కవిత

విళంబి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు

-మాతా గంగా భవానీ శాంకరీదేవి

శ్రీమాత్రే నమః
శ్రీ గురుభ్యో నమః

సిద్ధ గురుదేవ సిద్ధేశ్వరానంద
స్వామి చరణములకు వందనాలు
వినయముగను జేసి విజయమిచ్చేవారి
దీవెనొంది మదియ దిగులుతీరె

నవ్య వత్సరాన నగుమోము నిండుగ
నవ్వుకొనుచు వనితా నడుయు నటుల
విళయ టాండనాలు వినువీధి లెక్కక
విజయ ఉత్సవాలు వెల్లివిరగా కోర్తు

పక్షి కొరకు వగచె మౌని యా వాల్మీకి
బ్రహ్మ యిచ్చె దివ్యమౌగు వరము
శోకమంత నోట శ్లోకములుగా జారె
రామకథగ మారి రమ్యమాయె
రామనామ మనగ రమియించు నెల్లడ
పతిత పావనంబు పాపహారి
కలుష మదిని మర్చె కారుణ్య నామము
రామపదమె జగతి రాజపధము

పరుశువేది నంటి పసిడియౌ చందంబు
నామ జపమె దోష నాశకారి
పరమ పదమునిచ్చు తారకమంత్రము
రామ పదమె జగతి రాజపధము

ధర్మ శీలవంతు ధారులే నందరు
అల్ప భోగపరులు ఆత్మబంధు
దానశీలా జనులు ధన్య మొందినవారు
రామపడమె జగతి రాజపధము

రామయనుచు నామ రాగ గీత మనగ
శిశువు నవ్వు కఠిన శిలలు కరుగు
మహిమ లెన్నో దాగె మహిమాన్వితంబగు
రామపదమె జగతి రాజపధము

రామచరణ స్పర్శ రాతి నాతిగా మార్చె
మాట శబరికిచ్చె ముక్తిపధము
దనుజుల దునిమాడి ధరణిని రక్షించె
రామపదమె జగతి రాజపధము

ఘోర పాప దోష కర్మలే మున్నను
రామనామ మనిన రాలిపోగ
భస్మమగును మనుజ భవబంధవిముక్తి
రామపడమె జగతి రాజపధము

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked