కవితా స్రవంతి

కవిత

(మొదటి తెలుగు ప్రపంచ మహాసభలు సందర్భంగా రాసిన కవిత)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked