చిత్ర రంజని

చిత్ర రంజని జూన్ 2018

మిల్పీటస్ పట్టణంలోని రాంచో మిడిల్ స్కూల్ (ఋఅంచొ ంఇద్ద్లె శ్చూల్) విద్యార్థులు ఆర్ట్ క్లాసులో (ఆర్త్ ఛ్లస్స్) గీసి, గ్రంథాలయంలో ప్రదర్శించిన చిత్రాల్లోని నలుపు-తెలుపు (భ్లచ్క్ అంద్ వ్హితె) చిత్రాలు కొన్ని. (ఛ్రెదిత్ తొ స్తుదెంత్స్ అంద్ థైర్ తేచెర్ ఝమెస్ ఛౌల్సొన్)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked