కవితా స్రవంతి

నాన్నకే!

-భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.

రక్త పోటు,ఆటుపోటు నాన్నకే!
గుండెపోటు,వెన్నుపోటు నాన్నకే!
భంగపాటు,భ్రమల ఓటు నాన్నకే!
ఉలిక్కిపాటు,నిద్ర చేటు నాన్నకే!
విచారపు కాటు,వినోదపులోటు నాన్నకే!
సమస్యలలో తడబాటు,నగుబాటు నాన్నకే!
మధుమేహం,సంతానంపై మోహం నాన్నకే!
అష్టకష్టాలు,నియమితిలేని నష్టాలు నాన్నకే!
పలవరింతలు,వెక్కిరింతలు నాన్నకే!
ఆలోచన,ఆవేదన నాన్నకే!
ఒంటరితనం,ఓరిమిగుణం నాన్నకే!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked