కవితా స్రవంతి

అమ్మ

కవితా స్రవంతి
- తమిరిశ జానకి ప్రపంచ మాతృభాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో ముత్యాలు చుట్టి వేశాను అమ్మ మెడలో ! మంచి ముత్యాలు అక్షరముత్యాలవి ఆమె నా తెలుగుతల్లి ! తొలి దైవం అమ్మ తొలి పలుకు తెలుగు పలుకు అది ఎంతో ముద్దులొలుకు ! తొలి అడుగు తడబడినా తల్లికి అది మురిపమే ! తొలి ప్రణామం అమ్మకి అది విధాయకం నాకు ! ఉన్నఊరు కన్నతల్లి మాతృభాష మరువతగని వరాలు అవి మదిని నింపు సంతసాలు !

కృష్ణ పలుకు

కవితా స్రవంతి
- కృష్ణ అక్కులు ఆ.వె||వంట చేయు వరకు మంట కావలయును ఇంటిని మసి చేయు మంట వలదు కోపమధిక మయిన కొంపలు ముంచును కృష్ణ పలుకు వినగ గెలుపు కలుగు ఆ.వె||పేసు బుక్కు లోన పెరిగిన స్నేహము వాట్స అప్పు లోన పలుకు తీరు నాటి ఉత్తరముకు దీటుగా వచ్చునె కృష్ణ పలుకు వినగ గెలుపు కలుగు ఆ.వె||నల్ల ధనము నేడు చెల్లదనుట సరి వలదు హాని బీదవాని కెపుడు కలుపు తీయు నపుడు తులసి పోరాదు కృష్ణ పలుకు వినగ గెలుపు కలుగు ఆ.వె||ముద్దు చేయ రాదు మొద్దుబారు నటుల చురుకు కలిగి పనికి ఉరుకు నటుల పెంచినపుడె బిడ్డ మంచిగ బ్రతుకును కృష్ణ పలుకు వినగ గెలుపు కలుగు ఆ.వె||కలసి బ్రతుకునపుడు కలహాములవి వచ్చు కాని అందులోనె కలదు సుఖము పెద్దలెపుడు మనకు బుద్ది భోధించరె కృష్ణ పలుకు వినగ గెలుపు ఆ.వె||పెద్ద నోట్లు రద్దు పేదవాడికి పాట్లు కొత్త నోట్ల కొరత కొంప ముంచె మోడి మాపైనేల మోపితివి బరువు కృష్ణ పలుకు వినగ గెలుపు కలుగు ఆ.వె