చిత్ర రంజని

అక్రిలిక్ పేయింటింగ్స్ వేసిన చిత్రం

– రషీద కజీజీ (Rashida Kajiji)

మార్చి నెలలో వుమెన్స్ డే జరుపుకొన్నాము. మే నెల 9న అమెరికాలో టీచర్స్ డే, అలాగే 14న మదర్స్ డే వస్తున్నాయి. స్త్రీ చేస్తున్న సేవలను కొనియాడుతూ ఉజ్జ్వల (Bright) పసుపు వర్ణం నేపథ్యంలో చతురస్రాకార కాన్వాసుపై అక్రిలిక్ పేయింటింగ్స్ వేసిన చిత్రం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked