కవితా స్రవంతి

అమ్మ

– రూపారాణి బుస్సా

పేగు తెంచి నొప్పి భరియించి ప్రాణంబు
శ్వాస నిచ్చి పలుకు నేర్పి లెస్స
మనిషి జేసి గుణము మలచము జేసిన
అన్నెమేది మిన్న అమ్మ కన్న

జనుమనిచ్చి భువిని చవిజూపితివి తల్లి
సంస్కృతినొసగితివి సకలమిచ్చి
హితము పెంచి మనము అడవరించితివిగాద
అన్నెమేది మిన్న అమ్మ కన్న

నాదు అనరు నీదు నాభీలముగ మోసి
తీడి దిద్ది నాదు దిటము పెంచి
నాదు సుఖము నందు నందము పొందుతు
అన్నెమేది మిన్న అమ్మ కన్న

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked