కవితా స్రవంతి

తావేదీ?

– పారనంది శాంత కుమారి

ఏడవటమే తప్ప
నవ్వటం తెలియని బాల్యంలో,
కామించటమే తప్ప
ప్రేమించటం తెలియని యవ్వనంలో,
అపార్ధాలే తప్ప
అర్ధం చేసుకోవటం తెలియని అనుభవంలో,
నిలదీయటమే తప్ప
నివేదించటం తెలియని వ్యక్తిత్వంలో,
అణచివేయతమే తప్ప
ఆదరించటం తెలియని ఆవేశంలో,
ద్వేషించటమే తప్ప
దీవించటం తెలియని వృద్ధాప్యంలో,
తీసుకోవటమే తప్ప
ఇవ్వటం తెలియని జీవితంలో,
శాంతికి, కాంతికి తావేదీ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked