కవితా స్రవంతి

నువ్వుండగలిస్తే

– భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు

ఎదుటివారితో నవ్వుతూ నువ్వుండగలిస్తే
నోములన్నిటి ఫలితం నీకు వచ్చినట్లే!
ఎదుటివారి తప్పులను నువ్వు క్షమించగలిస్తే
పురుషోత్తముని అంశలో నువ్వు ప్రభవించినట్లే!
ఎవరినీ నువ్వు వంచించకుండా వెళ్ళగలిస్తే
వ్రతాలన్నిటి ఫలితం నిన్ను వరించినట్లే!
ప్రశాంతంగా నువ్వు మనగలిస్తే
పూజలన్నిటి ఫలం నీపరమైనట్లే!
నిగ్రహంగా నువ్వుండగలిస్తే
అనుగ్రహంతో నీజీవితం పండినట్లే!
నీ చూపులో కరుణను కురిపించగలిస్తే
సిద్దులన్నీ నీ సేవకులైనట్లే!
నీ మాటలతో మధువులను ఒంపగలిస్తే
మహిమలన్నీ నీ పరమైనట్లే!
దగా చేయని జీవితం నువ్వు గడుపగలిస్తే
దానాలు చేయటంవల్ల కలిగే దివ్యత్వం నీదరి చేరినట్లే!
అబద్ధాలు ఆడకుండా నువ్వు నిలువగలిస్తే
అశ్వమేధయాగం చేసిన పుణ్యం నీకు అంటినట్లే!
కోరికలను నువ్వు నిలువరించగలిస్తే
కైవల్యం నీకై కాచుకుకూర్చున్నట్లే!

*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked