చిత్ర రంజని

వసంతాగమనం

వసంతాగమనం

– రషీద కజీజీ (Rashida Kajiji)

నూతన సంవత్సరం, వసంతకాలం, అందమైన పూలు మొదటిసారిగా వికసించడం, వసంతకాంతపు స్వాగతం పలుకుదాం.

పెద్ద కాన్వాసుపై ఏక్రిలిక్ మరియు ఆయిల్ చిత్రమిది. హేవలంబికి స్వాగతం! 

Happy Spring Time!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked