కవితా స్రవంతి

వెకిలి బుద్ధులెందుకు ?

-భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజ రావు.

వేదమంత్రాలతో ఒక్కటైన వారికి
వెకిలి బుద్ధులెందుకు?
పెద్దల ఆశీస్సులతో ప్రేమను పండించుకున్నవారికి
పంతాలెందుకు?
కాదనకుండా మీ కోరికలన్నిటిని తీరుస్తున్న
ఇంటిపెద్దలపై అనవసరపు అలకలెందుకు?
బంధుసముహంలో బంధమేర్పరుచుకున్నవారికి
విడిగా ఉందామన్న ఆలోచనలెందుకు?
ఉమ్మడి కుటుంబంలోని ఉన్నతత్వాన్ని
ఉరితీద్దామన్న ఊసులెందుకు?
కలివిడితనం లోని కమనీయతను
కర్కశంగా కాలరాస్తారెందుకు?
వైవాహిక జీవితంలో ఓర్పులేని,ఓర్వలేని మీకు
విరివిగా ఈ వైరాలెందుకు?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked