కవితా స్రవంతి

వ్యథా స్వరం

– డాంజీ తోటపల్లి

(30 ఏప్రిల్ – శ్రీ శ్రీ జయంతి సందర్బంగా )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked