జగమంత కుటుంబం

అందెశ్రీ

జగమంత కుటుంబం
గత డిసెంబర్ నెలలో హైద్రాబాదులో జరిగిన పుస్తక ప్రదర్శనలో తెలంగాణ రాష్ట్రగీతాన్ని రచించిన అందెశ్రీ ని తాటిపాముల మృత్యుంజయుడు కలుసుకొన్న చిత్రం. అలాగే, ఆ గీతాన్ని కూడా కింద చదవండి.