దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి

(నవంబర్ 1897 – ఫిబ్రవరి 1980)

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

(1895 – 1976)