కవితా స్రవంతి

కృష్ణ తత్త్వం!

-సముద్రాల హరిక్రృష్ణ

 

సామవేదము నా రూపమనె స్వామి, వేణు/
గానము సన్ననయ్యె, మొగము చిన్ననయ్యె!

ప్రేమ మీర గోప గణములు,మా వాడనె/
కనుబ్రామి ఎపుడో రాధామోహనుడయ్యె!

నా సన్నల యదు సింహమని, సాత్రాజితి/
తా మొగ్గె వైదర్భి దెస, బృంద దళమున!!

నీవే నా తోడు నీడ, గురుడవనె క్రీడి/
నగుబాటు జేసె గాంగేయు మార్కొను వేళ!

నమ్మిన ఫలమీ రీతైనను, వీరు,వారెవరుర
నళిన నేత్ర!
తన,పర భేదములేమొ,నీకే తెలియు,కృష్ణ!
గహన విచిత్ర!
*******

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked