కవితా స్రవంతి

గజల్

– డాక్టర్ భీంపల్లి శ్రీకాంత్

దిగులు చెందవద్దు దిగంతాలు మనవెంటే
ఆవేదన చెందవద్దు ఆనందాలు మనవెంటే

ఓటములు ఎదురైతే గుండె ధైర్యంతో సాగిపో
గెలుపును ముద్దాడే విజయాలెప్పుడూ మనవెంటే

అడ్డంకులు ఎదురైతే అడుగు ముందుకు సాగిపో
లక్ష్యానికి చేరువైతే గమ్యమెప్పుడూ మనవెంటే

కష్టాలు ఎదురైతే కదలి ముందుకు సాగిపో
ఉదయాలు వికసిస్తే విజయాలెప్పుడూ మనవెంటే

నిరాశలు ఎదురైతే ఆశయాల పల్లకిలో సాగిపో
ఆశలు నెరవేరితే గెలుపులెప్పుడూ మనవెంటే

గాయాలు ఎదురైతే సంతోషసాగరమై సాగిపో
కన్నీటిని చెరిపేస్తే వెలుగులెప్పుడూ మనవెంటే

విషాదాలు ఎదురైతే విహంగమై సాగిపో భీంపల్లి
ఆనందాలు వెదజల్లే జీవితమెప్పుడూ మనవెంటే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked