మనబడి

మనబడి

మనబడి చిన్నారి చి|| అహల, పువ్వుపుట్టగనే పరిమళించినట్లు, మనబడిలో ముచ్చటగా మూడేళ్లు చదివి ప్రసూనం తరగతి అనంతరమే తన గురువుల సహకారంతో ఒక శతకాన్ని వ్రాయగల  సత్తాను సముపార్జించింది.

#ManaBadi #మనబడి #SiliconAndhra #సిలికానాంధ్ర #SiliconAndhraManaBadi
#Satakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked