కవితా స్రవంతి

శ్రీ దేవులపల్లి క్రృష్ణశాస్త్రి!

– S. హరికృష్ణశాస్త్రి
శ్రీ దేవులపల్లి క్రృష్ణశాస్త్రి!
(వారి 125 వ జన్మదినం,నవంబర్ 1, సందర్భంగా)
ఆకులో ఆకునై కానలో ఆగిపోదునను
కవితా మౌని/
నాక వాహినీ శీకర సమ స్వాదు పద
సువిశేష ధని/
ఆక్రృతి లేని మొయిలునె దూతగ ఒప్పించిన
గేయ చణి/
సకల ప్రక్రృతి శోభతో మై మరచు భావాంబర ద్యుమణి!
*****
సుర నందన కుందము లందముగ మాల కట్టినట్లు
వర వీణా పాణి, వాణియె పలుకుల నందించినట్లు
పూర్ణిమా స్నపిత శబ్ద ద్యుతు లెదురుగ నిల్చినట్లు
విరియు నా గీతములు శబ్దార్ధ భావ సౌరభములై!!
         *****
నవ్విన లోకమును జూసి తా నల్లన లోలోన నవ్వుకొనె
రివ్వుమని పై కెగయు గువ్వకు దిశల చెప్ప జాలుదురే
సవ్వడియె లేని హృదయ విపంచీ రాగముల నాపుదురే
పువ్వులై భావము ల్మది విరియ,తావి నొల్లరె యనుచున్!!
        ****
భరత మాతను సేవించె, గేయ సుందరోద్యానముల,
బాగ ననల పూయించి!
శ్రీ శైలేశ భ్రామరుల కొల్చె పద  సురభు ల్సిరి గిరి
నల్గడల పాఱించి!
తరలి రమ్మని పిల్చి ఒరయు నదుల  కీర్తించె,మ్రృదు
కాహళుల పూరించి!
మురిసి పోదు రాంధ్ర జను లీ  గీత శిరీషముల,క్రృష్ణ
ప్రభా దీప్తులుగన్!!
                                  *****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked