చిత్ర రంజని

చిత్రరంజని – ప్రశాంతత

– చిత్రకారిణి: రషీద కజీజి

చూడగానే మనసుకు ఉపశమనం కలిగించే నీలి రంగుతో క్రమశిక్షణ, సమతుల్యం ప్రదర్శిస్తూ పేర్చబడిన రాళ్లు ఏక్రిలిక్ రంగులతో కాన్వాస్ పై వేసిన చిత్రమిది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked