కవితా స్రవంతి

క్యాలిఫోర్నియా కార్చిచ్చు

రచన: శ్రీధరరెడ్డి బిల్లా

ఆటవెలదులు :

పచ్చదనము తోను, పక్షుల గూళ్ళతోఁ,

పాఱు యేర్ల తోను, పరుగులెత్తు

జీవజాలములతొ, చేరి ప్రకాశించు

అడవి సొబగు జెప్ప నలవికాదు !

అగ్గిపుల్ల గీసి అంటించిరో యేమొ,

చుట్ట తాగి విసిరి కొట్టి రేమొ,

పచ్చదనము జూసి మ్రుచ్చినారో యేమొ,

రాజుకుంది నిప్పు రవ్వ యొకటి !

చిన్న నిప్పురవ్వ చెలరేగుతూ పోయి

బాడబాగ్ని అయ్యి ప్రజ్వరిల్లె !

అడవి చుట్టుముట్టి ఆహుతి కోరగా,

మాన్ప తరముగాలె మానవులకు!

భీకరముగ పాఱు పెద్దనదియు కూడ

మొదలు చిన్న నీటి బిందువేను!

తగుల బెట్టుచుండు దావానలము కూడ

మునుపు చిన్న నిప్పు కణిక యేను !

అడవులందె యుండి అలరారు చున్నట్టి

జంతుజాల మంత చింతచెందె!

మింగివేయ వచ్చు మెఱుపు నిప్పును జూచి

భీషణముగ గట్టి ఘోషపెట్టె!

దయనెఱుగని యట్టి దావానల సడిలో

ఆర్తనాద మంత ఆవిరయ్యె !

కంట నీరు పెట్టి కానతల్లి నడుగఁ

కాచలేక తల్లి, కాలబట్టె !

కరుణలేని యట్టి కార్చిచ్చు వేడికి

కంటతడియు కూడ క్రాగిపోయె!

పాపమెవ్వరిదని ప్రశ్నించనేలేక

పాపఫలిత మందు భాగమయ్యె !

వేలఏండ్ల వృక్ష మూలసంపద యంత

కాలి బూడిదయ్యె కాలగతిన !

సస్య శ్యామలమది శ్మశానమున్ తలపింపఁ

పొగలురేగి కప్పె గగనమంత !

పగలె మసక జూచి భానున్కి పట్టింది

గ్రహణ మనుకునేరు గగనసీమఁ!

క్యాలిఫోర్నియాలొ కాలిపోయె నడవి

నిండుకున్నది పొగ అంబరమున!

చెలిమిజేయు నిప్పు చలితో వణుకువేళ

కూర లొండు వేళ కూర్మి నిప్పు !

చచ్చి అమరపురికి సాగిపోవునపుడు ,

ముక్తి నిచ్చు దేహములను గాల్చి !

అట్టి నిప్పు కక్షగట్టి జ్వలించిన

జీవముండగానె చితికి పంపు !

మూడవ కను తెరవకుండుటే శివశక్తి!

తెరిచినాక ఆప హరుని తరమె ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked