శ్రీ అక్కితం అచ్యుతన్ నంబూద్రి

2019 జ్ఞానపీఠ అవార్డుగ్రహీత