రసరమ్యంగా సంగీతచూడామణి, కళారత్న దారూరి శేషాచారి సంగీత కచ్చేరి