చిత్ర రంజని

చిత్ర రంజని జూన్ 2018

చిత్ర రంజని
మిల్పీటస్ పట్టణంలోని రాంచో మిడిల్ స్కూల్ (ఋఅంచొ ంఇద్ద్లె శ్చూల్) విద్యార్థులు ఆర్ట్ క్లాసులో (ఆర్త్ ఛ్లస్స్) గీసి, గ్రంథాలయంలో ప్రదర్శించిన చిత్రాల్లోని నలుపు-తెలుపు (భ్లచ్క్ అంద్ వ్హితె) చిత్రాలు కొన్ని. (ఛ్రెదిత్ తొ స్తుదెంత్స్ అంద్ థైర్ తేచెర్ ఝమెస్ ఛౌల్సొన్)

చిత్ర రంజని మే 2018

చిత్ర రంజని
మిల్పీటస్ పట్టణంలోని రాంచో మిడిల్ స్కూల్ (Rancho Middle School) విద్యార్థులు ఆర్ట్ క్లాసులో (Art Class) గీసి, గ్రంథాలయంలో ప్రదర్శించిన చిత్రాల్లోని నలుపు-తెలుపు (Black and White) చిత్రాలు కొన్ని. (Credits to students and their teacher James Coulson)