పద్యం-హృద్యం

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్

ఈ క్రింది “ప్రశ్న”కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము.

ఈ మాసం ప్రశ్న:
బాలలు నచ్చరని నెహ్రు బలముగ పలికెన్!
ఇంతకు ముందు యిచ్చిన ప్రశ్న:
రెండవ భార్యనేలుకొనరే పతులందరు తల్లిమెచ్చగన్

ఈ ప్రశ్నకు పూరణలు మాకు అందిన క్రమములో యిలా వున్నాయి.
ఎం.వి.యస్. రంగనాధం, హైదరాబాద్
1. ఉ.
పాండవు లందరున్ తమకు పత్నిగ కృష్ణను స్వీకరించి, లే
కుండ విభేదముల్ తమకు, నుంచిరి నీమము, వత్సరంబునన్
యుండును పత్నిగా యొకరి యోకము నందని, భోగ కాంక్షులై
రెండవ భార్య నేలుకొనరే, పతు లందరు తల్లి మెచ్చగన్.
2. ఉ.
అండగ నున్న స్వామినులు యందరి వీడి మృతిన్ వరించగా,
మొండిగ జీవనమ్ము నెటు మోయుదు రంచని మాత జెప్ప, కా
నిండని పెద్దలందరును నిశ్చయ మివ్వగ, సంతు కోసమై
రెండవ భార్య నేలుకొనరే, పతు లందరు తల్లి మెచ్చగన్.
3. ఉ.
కండలు పిండి జేసి, తమ గ్రామము లందున, పైరుపంటలన్
మెండుగ జేసి, తా యొరపుమీరు పరంపర నిల్ప, నవ్వి, శ్రీ
మండితులైన కర్షకుల మానస మందున తొంటి భార్యలే,
రెండవ భార్య నేలుకొనరే, పతు లందరు తల్లి మెచ్చగన్.
చిరువోలు విజయ నరసింహా రావు, రాజమహేంద్రవరము
1. ఉ.
చండిగ కోపమూని, యపచారములెన్నియొ జేసి, వేచగా
దండుగ భార్య భారమని, దారను ద్రోలెను యిల్లు వీడగా
నండను నుండగోరి నొక యంగన వేరడి, వివాహమాడగన్
రెండవ భార్య నేలుకొనరే, పతు లందరు తల్లి మెచ్చగన్
2. ఉ.
పండుగ గాదె భార్యలకు భద్రము గూర్చెడు భర్తలుండగా
నండగ నుండువారికి, నిరాదర చర్యలు పాడియౌనె, తా
నుండును కార్యశాల, తొలియూహల నాతిగ నెంచు నింటిలో
రెండవ భార్య నేలుకొనరే, పతు లందరు తల్లి మెచ్చగన్
చిరువోలు సత్య ప్రసూన, న్యూ ఢిల్లీ
ఉ.
దండుగ భార్య ఖర్చులని దారను వీడెను పుట్టినింట తా
నుండగ నొంటిగా, తలచె నొక్కని జీవిత మెంత కష్టమో
మెండుగ నుండిరిట్టి ఘన మ్లేచ్ఛులు, మిత్రులు సంస్కరింపగా
రెండవ భార్య నేలుకొనరే, పతు లందరు తల్లి మెచ్చగన్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked