కవితా స్రవంతి

తెలుసా?

-పారనంది శాంతకుమారి

చీకటే నీకు వెలుగును అందిస్తోందని
దుఃఖమే నీపై సుఖాన్ని చిందిస్తోందని
ఓటమే గెలుపును నీ ముందుంచుతోందని
పతనమే నిన్ను పైమెట్టుకు చేరుస్తోందని
తెలుసా?
ఓరిమే నీకు కూరిమిగా కలిసొస్తోందని
చెలిమే నిన్ను బలిమిగా చేరుతోందని
సహనమే నీకు సంపదగా మారుతోందని
ప్రేమయే నిన్ను పరిమళమై చుట్టుకుంటోన్దని
తెలుసా?
శ్వాసయే నీ ఆశను కదిలిస్తోందని
నిజాయతీవే నీకో రాయతీని కల్పిస్తోందని
నిబద్దతే నీ భద్రతై బ్రతుకునిస్తోందని
తెలుసా?
***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked