కబుర్లు

జరిమానా !

కబుర్లు
-కస్తూరి ఫణిమాధవ్ తను నన్నే చూస్తోంది ఎటు పోయినా చూస్తునే ఉంది హద్దు మీరుతానేమోనని ఎదురు చూస్తోంది నేను ఎటో చూస్తున్నా తను ఓరకంటితో గమనిస్తూనే ఉంది గీత దాటబోతే తన కన్నుల్లో బంధించేసింది ప్రేమ లేఖ సంధించేసింది హద్దు దాటినందుకు ముద్దుగా జరిమానా వేసేసింది . . . . . . సిగ్నల్స్ దగ్గరి పాడు సీ సీ కెమెరా..