శీర్షికలు

పద్యం – హృద్యం

శీర్షికలు
-పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: తాతా యని ప్రేమతోడ తరుణినిఁ బిలిచెన్ గతమాసం ప్రశ్న: "చిత్ర" కవిత్వం - ఈ క్రింది ఛాయచిత్రమునకు ఒక వ్యాఖ్యను లేదా వర్ణనను మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యరూపములో పంపాలి ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. అయినాపురపు శ్రీనివాసరావు, సెయింట్ లూయిస్, మిస్సోరి. ఆ.వె. వాలు జడను గూర్చి వయ్యార మొలికించు హావ భావ యుక్త హాస్య లాస్య నవ రసములనెల్ల నాట్యమందున జూపు కులుకు లాడి నడక కూచ

నరసింహ సుభాషితం

శీర్షికలు
-ఓరుగంటి వేఙ్కట లక్ష్మీ నరసింహ మూర్తి జన్మ భూమి శ్లోకం: अपि स्वर्णमई लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते । जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।। అపి స్వర్ణమయీ లఙ్కా న మే లక్ష్మణ రోచతే । జననీ జన్మ భూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసీ ॥ సంధి విగ్రహం అపి, స్వర్ణమయీ, లఙ్కా, న, మే, లక్ష్మణ, రోచతే, జననీ, జన్మ భూమి:, చ, స్వర్గాత్ అపి, గరీయసీ. శబ్దార్థం లఙ్కా = లంకా నగరము, స్వర్ణమయీ = పూర్తిగా బంగారుమయమైనప్పటికీ, అపి = కూడా, లక్ష్మణ = ఓ! లక్ష్మణ, మే = నాకు, న రోచతే = రుచించదు, ఇష్టం లేదు; జననీ = జన్మనిచ్చిన తల్లియు, చ = మరియు, జన్మ భూమి: = జన్మించినట్టి భూమియు, స్వర్గాత్ = స్వర్గము కంటెను, అపి = కూడా, గరీయసీ = ఉత్కృష్టం. Meaning After the war with Ravana and on seeing the beauty and grandeur of Lanka, when Lakshmana said to his brother Rama to stay put in Lanka itself, then Rama replied to Lakshma

నరసింహ సుభాషితం

శీర్షికలు
- ఓరుగంటి వేఙ్కట లక్ష్మీ నరసింహ మూర్తి పరోపకారం - 1 శ్లోకం: परोपकाराय फलन्ति र्वुक्षाः  परोपकाराय वहन्ति नद्यः । परोपकाराय दुहन्ति गावः  परोपकारार्धमिदं शरीरम्  ।। పరోపకారాయ ఫలన్తి వృక్షాః పరోపకారాయ వహన్తి నద్యః । పరోపకారాయ దుహన్తి గావః పరోపకారార్థమిదం శరీరమ్ ॥ సంధి విగ్రహం పరోపకారాయ, ఫలన్తి, వృక్షాః, పరః, ఉపకారాయ, వహన్తి, నద్యః, పరః, ఉపకారాయ, దుహన్తి, గావః, పరోపకార, అర్థం, ఇదం, శరీరం, పరోపకారార్థమిదం శరీరమ్. శబ్దార్థం పరోపకారాయ = పరుల ఉపయోగార్థం, వృక్షాః = చెట్లు, ఫలన్తి = పండ్లని కాస్తున్నాయి, నద్యః = నదులు, వహన్తి = ప్రవహిస్తున్నాయి, గావః = ఆవులు, దుహన్తి = పాలని ఇస్తున్నాయి, పరోపకారార్థం = పరుల ఉపయోగం కొరకై, ఇదమ్ శరీరమ్ = ఈ శరీరం ఉద్దేశింపబడినది. Meaning Trees give fruits to help satisfy the hunger of humans. Rivers flow to quench the thirst of humans.

పద్యం – హృద్యం

శీర్షికలు
నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: "చిత్ర" కవిత్వం - ఈ క్రింది ఛాయచిత్రమునకు ఒక వ్యాఖ్యను లేదా వర్ణనను మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యరూపములో పంపాలి గతమాసం ప్రశ్న: నిర్ధిష్టాక్షరి మరియు వర్ణన: "హే", "వి", :"ళం(లం)", "బి" అనే అక్షరాలతో ఒకొక్క పాదము ప్రారంభిస్తూ మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో వసంత ఋతువర్ణన చేయాలి. ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు, రాయిపూర్ హేవిళంబి విలంబన మె

సంగీత పాఠాలు

శీర్షికలు
సేకరణ: డా.కోదాటి సాంబయ్య సంగీత ప్రాశస్త్యం : న నాదేనా వినా గీతం న నాదేన వినా స్వరః | న నాదేన రాగస్త స్మా నాదాత్మకం త్రయం || గీతము, స్వరము, రాగము ఈ మూడూ నాదాన్ని విడిచి ఉండలేవు. మామూలుగా మనం వ్యవహారం లో వినే ధ్వనులను చప్పుడు అంటాము. ఈ చప్పుడుకూ సంగీత ధ్వనికీ చాలా భేదం ఉంది. ఒక వస్తువు ఒక సెకండులో ఎన్నిసార్లు కంపిస్తుందో ఆ సంఖ్య ఆ వస్తువు యొక్క పౌనఃపున్యం అంటారు. సంగీత ధ్వనుల పౌనః పున్యం ప్రతి సెకండు కూ ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అందుకే ఆ ధ్వనులను ఎంతసేపు విన్నా ఇంకా వినాలని అనిపిస్తుంది. చప్పుడు ధ్వని తరంగం ప్రతి సెకను సెకండు కూ మారుతుంటుంది. అందుకే ఆ ధ్వనులను వింటుంటే చెవులు మూసుకుంటాము. సంగీత ధ్వనులకు మూడు ప్రత్యెక లక్షణాలు ఉన్నాయి...అవి. 1. పిచ్ : పౌనః పున్యం పెరిగితే పిచ్ పెరిగింది అంటాము. షడ్జం కంటే రిషభం పౌనః పున్యం ఎక్కువ...రిషభం కన్నా గాంధారం పౌనః పున్యం ఇంకా ఎక్కువ.

పద్యం – హృద్యం

శీర్షికలు
నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: నిర్ధిష్టాక్షరి మరియు వర్ణన: "హే", "వి", :"ళం(లం)", "బి" అనే అక్షరాలతో ఒకొక్క పాదము ప్రారంభిస్తూ మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో వసంత ఋతువర్ణన చేయాలి గతమాసం ప్రశ్న: సమస్య: రామా యన బూతుమాట రమణీ వినుమా!   ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి.   సహస్రకవిరత్న,సహస్రకవిభూషణ శ్రీమతి.జి. సందిత.బెంగుళూరు. కామాతురుల విరామా రామపు"మారామ"నంగఁ"రామ"   పదమునన్ కామంబుండు కతన “మా రామా”

ఫన్‌చాంగం

శీర్షికలు
                  నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి !  నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి !!                 ఫణి మాధవ్ కస్తూరి ఫేస్ బుక్ రాశి : ఆదాయం :  ముఖం తెలీని ఫ్రెండ్లు                            వ్యయం  : విలువైన సమయం రాజ పూజ్యం :  లైకులు                                   అవమానం :  ప్రొఫైల్ పిక్ కి వచ్చే కామెంట్లు ఈ రాశివారికి 365 రోజుల్లో 50% సమయం వృధా. వేలాది మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా.. అందులో పరిచయం ఉన్నవారు,పనికొచ్చే వారు సున్నా. ప్రొఫైల్ పిక్ ఎవరో హీరోది/హీరోయిన్ ది ఉండడం వల్ల ఎంతో మంది ఆకర్షితులైనా..నిజం తెలుసుకుని వదిలి వెళ్లే వళ్ళే ఎక్కువ. లైకులు, కామెంట్లు మెసెంజర్ లో మెసేజులు.. సినిమాలు-రాజకీయాల గురించి చర్చలు తప్పవు. తెలీక తలదూరిస్తే, అవమానాలు తప్పవు. వాట్సాప్ రాశి : ఆదాయం : శూన్యం                                         వ్యయం  : డాటా చార్జీలు రాజ పూజ్యం : రోజూ గుడ్డు మార్నింగు మెసే

సంగీతరంజని – సంగీత సౌరభం – డా. పినాక పాణి

శీర్షికలు
- డా. కోదాటి సాంబయ్య కొందరు మహానుభావులు ఏదో ఒక సత్కార్యం చేయడానికే భువిపై జన్మిస్తారు. త్యాగయ్య, అన్నమయ్య అలాంటివారు. వారినే కారణ జన్ములు అంటారు. అలాంటి కారణ జన్ములే డా. శ్రీపాద పినాకపాణి గారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా, ప్రియ అగ్రహారంలో ప్రమాదీచ నామ సంవత్సరం శ్రావణ శుద్ధ పాడ్యమి, ఆదివారం ( 8 ఆగస్ట్ 1913 ) నాడు పుట్టిన పినాకపాణి గారు వృత్తి రీత్యా వైద్యులైనా ప్రవృత్తి రీత్యా సంగీత విద్వాంసుడు. 99 సంవత్సరాల సంపూర్ణ జీవితం గడిపి 11 మార్చ్ 2013 నాడు స్వర్గస్తులయ్యారు. మద్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడెమీ నుండి సంగీతా కళానిధి అవార్డ్, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి పద్మభూషణ్ అవార్డ్ (1984 ) పొందారు. వారి స్వీయ చరిత్ర ' నా సంగీత యాత్ర' లోని చివరి పేరా చదివితే వారెంత ఉన్నతులో తెలుస్తుంది. " పెద్దలు పాడిన రీతులలో నేను పాడ గలుగు తున్నానన్న నిజం తప్ప నన్నే ప్రశంస సంతోష పెట్టగలదు? విద్వాంసులకు తదితర పెద్దలకూ నా పాట వినగా