సుజననీయం

సంపాదకవర్గం

ప్రధాన సంపాదకుడు:
తాటిపాముల మృత్యుంజయుడు

సంపాదకవర్గం:
తమిరిశ జానకి
కస్తూరి ఫణి మాధవ్
రాపోలు సీతారామరాజు
షంషాద్ మహ్మద్

Cheif Editor:
M J Thatipamala

Editorial Board:
Janaki Tamirisa
phani Madhav Kasturi
Sita Ramaraju Rapolu
shamshad Mahmad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked