సుజననీయం

సంపాదకవర్గం

ప్రధాన సంపాదకుడు:
తాటిపాముల మృత్యుంజయుడు

సంపాదకవర్గం:
తమిరిశ జానకి
శైలజా మిత్ర
డాక్టర్ భీంపల్లి శ్రీకాంత్

Cheif Editor:
M J Thatipamala

Editorial Board:
Janaki Tamirisa
Shailaja Mitra
Dr. Bhimapally Srikanth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked