సారస్వతం

సప్తసప్తతి

సప్తసప్తతి జ్ఞానోదయ మందరము
(రెండు అధ్యాయాలు)

– పమిడిఘంటం వెంకట సుబ్బారావు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked