సుజననీయం

సంపాదకవర్గం

ప్రధాన సంపాదకుడు:
తాటిపాముల మృత్యుంజయుడు

సంపాదకవర్గం:
తమిరిశ జానకి

Cheif Editor:
M J Thatipamala

Editorial Board:
Janaki Tamirisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked