పద్యం-హృద్యం

పద్యం – హృద్యం జనవరి 2020

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. అనివార్య కారణముల వలన గత కొన్ని మాసములుగా ఈ శీర్షికను ప్రచురించ వీలుపడలేదు. అందుకు క్షంతవ్యుడను. ఇకపై నిర్విరామముగా నిర్వహించడానికి ప్రయత్నిస్తాము. నెలెనెలా పూరణలతో మీ ప్రోత్సాహమును కొనసాగిస్తారని ఆశిస్తూ.. 2020 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియ చేస్తూ పద్యములను పంపండి. ఈ మాసం ప్రశ్న: చుట్టములను కలసినంత సుఖములు తగ్గున్ గతమాసం ప్రశ్న: నాస్తికులకు దైవమన్న నయమున్ భయమున్ (శ్రీ దువ్వూరి వి.ఎన్. స

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: నాస్తికులకు దైవమన్న నయమున్ భయమున్ (శ్రీ దువ్వూరి వి.ఎన్. సుబ్బారావు గారు పంపిన సమస్య) గతమాసం ప్రశ్న: శివరాత్రిన నిదురఁ బోవ చింతలు దీరున్ ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. నేదునూరి . రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ దేవికి ప్రియమట పూజలు నవరాత్రులు విభవ మొంద నవదుర్గ లుగా శివునికి నీటను ముంచిన శివరాత్రిన నిదురఁ బోవ చింతలు దీరున్ సూర్యకుమారి వారణాశి, నార్త

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: శివరాత్రిన నిదురఁ బోవ చింతలు దీరున్ గతమాసం ప్రశ్న: వే-లం-టై-ను అనే నాలుగు అక్షరములు వరుసగా ఒకొక్క పాదారంభలో యుండునట్లు మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో ప్రేమపై పద్యము వ్రాయాలి ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. నేదునూరి . రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ వేయి జన్మల కైనను వేచి వేచి లంక బిందెలు దెఛ్చినే లక్ష ణముగ టైము గమనించి నినుజేరి మోము గలిపి నుంకు  జేసెద ననునమ్ము మంకు మాని

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ముందస్తుగా పద్యకవితాసక్తులందరకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. పాఠకులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మాకు అందిన పద్యాలు: భైరవభట్ల శివరామ్, కొక్కిరాపల్లి ఆ:   నూత్న వత్సరంబు నూలుకొనగరమ్ము ఆశలన్నితీర్చ అవనిజనుల యువతమేధనందు యోగ్యతలరుచుండ భావిజీవితంబు బంగరవగ ఆ:  రైతుకూలిమనసు రమ్మమైవెలుగొంద కొత్తపంటలన్ని కొలువుదీర ప్రకృతిసహకరించి ఫలితమివ్వంగను భావిజీవితంబు బంగరవగ ఆ:   మనుషులందుమార్పు మంచినికోరంగ

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: అంబా యని శునకమరిచె నందరు మెచ్చన్ గతమాసం ప్రశ్న: వరదలు మేలుమేలనుచు పాడుచునాడిరి కేరళీయులే!! ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. గండికోట విశ్వనాధం, హైదరాబాదు కురిసెను వాన వెల్లువలు కుండలపోతగ రాష్ట్ర మంతటన్‌, విరిగెను వృక్షరాజములు, వీధులునిండ్లు మునింగె నీట, వే తెరగుల కష్ట నష్టములు తీరినవేళ స్వయంకృషోన్నతిన్‌ వరదలు మేలుమేలనుచు పాడుచునాడిరి కేరళీయులే. నేద

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ: పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: రెండును రెండును గలుపగ రెండే యగురా! గతమాసం ప్రశ్న: నిషిద్ధాక్షరి: క, చ, ట, త, ప లు లేకుండా వేసవి సెలవలను వర్ణిస్తూ ఛందోబద్ధముగా పద్యము వ్రాయవలెను ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. నేదునూరి రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ వేసవి సెలవల యందము రాసులు పోసిన సొగసులు రంజిల్లు మదిన్ హాసము వెన్నెల వెలుగులు మోసము లేదట  విందు మోహము లన్నన్ సూర్యకుమారి  వారణాసి, మచిలీపట్నం సీ 

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: నిషిద్ధాక్షరి: క, చ, ట, త, ప లు లేకుండా వేసవి సెలవలను వర్ణిస్తూ ఛందోబద్ధముగా పద్యము వ్రాయవలెను గతమాసం ప్రశ్న: పందినిఁ కౌగిలించుకొని పంకజలోచన సంతసించెరో ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. నేదునూరి రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ నందిని పూజజేసి శివ నామము త్రాణగ భక్తిమీ రగన్ సందియ మేమిలేక మది చల్లని భావము పొంగు చుండగా వందనమో యటంచు తలవంచి మహామహితాత్ముడే యనన్ పందిని కౌ

పద్యం-హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: పందినిఁ కౌగిలించుకొని పంకజలోచన సంతసించెరో గతమాసం ప్రశ్న: వంకాయన చెఱుకు రసము వడివడిఁ యుబికెన్ ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. నేదునూరి రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ ఇంకేమి వింతలుం డునొ సంకర జాతులు పుట్టు సంబర మందున్ వంకర టింకర యుగమిది వంకాయన చెఱకు రసము వడివడిఁ యుబికెన్ సూర్యకుమారి.  వారణాసి  .మచిలీపట్నం టెంకాయ  నీరు  త్రాగియు ఇంకా  దాహమనిపిం చి  ఇ

ఏప్రిల్ – 2018

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: వంకాయన చెఱుకు రసము వడివడిఁ యుబికెన్ గతమాసం ప్రశ్న: చైనాలో తెలుగుఁ నేర్చి చక్కగ బ్రదికెన్ ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. నేదునూరి రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ ఐనా యెందుకు తొందర వైనము తెలియని పలుకులు వ్యర్ధము గాదా వీనుల విందగు భాషని చైనాలో తెలుగుఁ నేర్చి చక్కగ బ్రదికెన్ అయినాపురపు శ్రీనివాసరావు,సెయింట్ లూయిస్, మిస్సోరి. (కొన్ని సవరణలతో) జానుగ తెలుగునుఁ జది

మార్చి- 2018

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకుల నుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: చైనాలో తెలుగుఁ నేర్చి చక్కగ బ్రదికెన్ గతమాసం ప్రశ్న: చిట్టెలుకకు బెదిరి పిల్లి ఛెంగున దాగెన్ ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య, విజయవాడ పట్టణ శుషిరము కాళ్ళకు పట్టీలు కులుకు నడుమున బతివెంటన్ దా మెట్టిన గీమును జేరన్ చిట్టెలుకకు బెదిరి పిల్లి ఛెంగున దాగెన్ (పట్నమాసపు ఎలుక కాళ్ళకు పట్టీలు ధరించి ఠీవిగా అత్తవారింట్లో అడుగిడగా, ఆ పట్టీల