పద్యం-హృద్యం

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: బాలలు నచ్చరని నెహ్రు బలముగ పలికెన్! ఇంతకు ముందు యిచ్చిన ప్రశ్న: రెండవ భార్యనేలుకొనరే పతులందరు తల్లిమెచ్చగన్ ఈ ప్రశ్నకు పూరణలు మాకు అందిన క్రమములో యిలా వున్నాయి. ఎం.వి.యస్. రంగనాధం, హైదరాబాద్ 1. ఉ. పాండవు లందరున్ తమకు పత్నిగ కృష్ణను స్వీకరించి, లే కుండ విభేదముల్ తమకు, నుంచిరి నీమము, వత్సరంబునన్ యుండును పత్నిగా యొకరి యోకము నందని, భోగ కాంక్షులై రెండవ భార్య నేలుకొనరే, పతు ల

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: రెండవ భార్యనేలుకొనరే పతులందరు తల్లిమెచ్చగన్ ఇంతకు ముందు యిచ్చిన ప్రశ్న: పంచెఁ గట్టు టిపుడు ఫ్యాషనాయె ఈ ప్రశ్నకు పూరణలు మాకు అందిన క్రమములో యిలా వున్నాయి. నాగిని, హైదరాబాద్ ఆ.వె. చీర కట్టు నచ్చె చిన్నదానికిపుడు గాశి పోసి సతము గట్టుచుండె! పాత కాలమిపుడు పదిలమాయె గనుక పంచె గట్టుటిపుడు ఫ్యాషనాయె చిరువోలు  సత్య ప్రసూన, న్యూ  ఢిల్లీ (1)ఆ.వె. వలువఁగట్టుటన్న పరువు నిలుపఁ గాదె

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: పంచెఁ గట్టు టిపుడు ఫ్యాషనాయె ఇంతకు ముందు యిచ్చిన ప్రశ్న: సంసార సుఖంబులబ్బు సన్యాసికిలన్ ఈ ప్రశ్నకు పూరణలు మాకు అందిన క్రమములో యిలా వున్నాయి. ఎం.వి.యస్. రంగనాధం, హైదరాబాద్ (1) కం. హంసగమన యనె, రంగ ని నంసాగుణము విడి, విప్ర నారాయణ, నా సంసేవ జేయ, తోడనె సంసార సుఖంబులబ్బు, సన్యాసి కిలన్. (2) కం. కంసారి, యతియగు నరో త్తంసుని గేరెను, సుభద్ర దరి, ఖాండవ వి ధ్వంసకుడగు నీ రాకను

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: సంసార సుఖంబులబ్బు సన్యాసికిలన్ (శ్రీ చిరువోలు విజయ నరసింహా రావు గారు పంపిన సమస్య) ఇంతకు ముందు యిచ్చిన ప్రశ్న: యుద్ధము చేయకుండగనె యోధునిగా వెలుగొందె నిద్ధరిన్ (“నిద్ధరన్” అని ఉంటే బాగుండేది అని శ్రీ M.V.S. రంగనాధం గారు సూచించారు) ఈ ప్రశ్నకు పూరణలు మాకు అందిన క్రమములో యిలా వున్నాయి. ఎం.వి.యస్. రంగనాధం, హైదరాబాద్ (1) ఉ. యుద్ధమె జీవితమ్ము, గెలు పోటము లుండును, పోరు సాగగన్

పద్యం – హృద్యం

-నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: యుద్ధము చేయకుండగనె యోధునిగా వెలుగొందె నిద్ధరిన్ ఇంతకు ముందు యిచ్చిన ప్రశ్న: కూరలు లేకుండఁ జేయు కూరయె రుచియౌ ఈ ప్రశ్నకు పూరణలు మాకు అందిన క్రమములో యిలా వున్నాయి. చిరువోలు విజయ నరసింహా రావు, రాజమహేంద్రవరము (1) కం. భూరిగ సంతర్పణకయి చేరిరి మిత్రులొక తోట, చేయుచు క్రీడల్ వారట మెచ్చిరి, దుంపల కూరలు లేకుండ జేయు కూరయెరుచియౌ! (2)కం. వారము నందొక రోజున చేరిన మిత్రులకు వంటజే

పద్యం – హృద్యం

- నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: కూరలు లేకుండఁ జేయు కూరయె రుచియౌ ఇంతకు ముందు యిచ్చిన ప్రశ్న: రైలింజెను రోడ్డుమీద రయమున దిరిగెన్ ఈ ప్రశ్నకు పూరణలు మాకు అందిన క్రమములో యిలా వున్నాయి. చిరువోలు విజయ నరసింహా రావు, రాజమహేంద్రవరము (1)కం. కాలానుగుణంబుగ పలు జాలంబుల  జిక్కు జనులు ,జాగృతి  లేకన్ ఏ  లీలన్  దొరలుచు  నా రైలింజను  రోడ్డు మీద  రయమున దిరిగెన్ ?             1 (2)కం. రైలెక్కిన ప్రతి  వాడును ఆలస్యమ

పద్యం – హృద్యం

-నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: సమస్య - రైలింజెను రోడ్డుమీద రయమున దిరిగెన్ ఇంతకు ముందు యిచ్చిన ప్రశ్న: 'శివరాత్రి' అనే నాలుగు అక్షరములు నాలుగు పాదములలో మొదటి అక్షరముగా వచ్చునటుల మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో శివుని స్తుతిస్తూ పద్యము వ్రాయవలెను. ఈ ప్రశ్నకు పూరణలు మాకు అందిన క్రమములో యిలా వున్నాయి. చిరువోలు  సత్య ప్రసూన, న్యూ ఢిల్లీ తే// గీ//  శివుడొకడె మహాదేవుడౌ  క్షేమకరుడు వరమొసగు భక్త సులభుడ సురులకెపుడు ర

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: (న్యస్తాక్షరి) 'శివరాత్రి' అనే నాలుగు అక్షరములు నాలుగు పాదములలో మొదటి అక్షరముగా వచ్చునటుల మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో శివుని స్తుతిస్తూ పద్యము వ్రాయవలెను. ఇంతకు ముందు యిచ్చిన ప్రశ్న: వాక్సీనులు వాడకున్న వైరస్ దొలగున్ ఈ ప్రశ్నకు పూరణలు మాకు అందిన క్రమములో యిలా వున్నాయి. ఎం.వి.యస్.రంగనాథం, హైదరాబాద్ (1)కం. దీక్షగ డెబ్బది శాతము వాక్సిను వాడు జనులుండ, వగవగ నేలా! ఆక్షేపణగా నితర

పద్యం – హృద్యం

-నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: వాక్సీనులు వాడకున్న వైరస్ దొలగున్ ఇంతకు ముందు యిచ్చిన ప్రశ్న: గెల్వగఁ నేడ్చెనొక్కడును గెల్వక నోడినవాడు నవ్వగన్ ఈ ప్రశ్నకు పూరణలు మాకు అందిన క్రమములో యిలా వున్నాయి. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు, రాయపూర్ , ఛత్తీస్ఘఢ్ , ఇండియా. ఉ. వల్వల యంద మారసి యపారపుఁ బ్రేమ జనించ తూర్ణముం గల్వలఁ బోలు కన్నులని కన్యను గోరఁగ నిద్ద ఱొక్కతెం జెల్వము లేని మోముఁ గని చెంద నిరాశ నెడంద నంతటన్ గెల్

పద్యం – హృద్యం

నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. అనివార్య కారణముల వలన గత కొన్ని మాసములుగా ఈ శీర్షికను ప్రచురించ వీలుపడలేదు. అందుకు క్షంతవ్యుడను. ఇకపై నిర్విరామముగా నిర్వహించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నెలెనెలా పూరణలతో మీ ప్రోత్సాహమును కొనసాగిస్తారని ఆశిస్తూ.. 2021 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియ చేస్తూ వచ్చిన పద్యములు తల్లాప్రగడ రామచంద్ర రావు, శేన్ హొసే, కాలిఫోర్నియా సీ. గుండెలు పిండిన రెండువేలయిరువై -వీడుకోలును పల్కి వెళ్ళువేళ, పండుగేగామరి