పద్యం-హృద్యం

పద్యం – హృద్యం


Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /home/silicon/public_html/nextgen/sujanaranjani/2017/wp-content/themes/magazine/inc/template-tags.php on line 113
నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: అంబా యని శునకమరిచె నందరు మెచ్చన్ గతమాసం ప్రశ్న: వరదలు మేలుమేలనుచు పాడుచునాడిరి కేరళీయులే!! ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. గండికోట విశ్వనాధం, హైదరాబాదు కురిసెను వాన వెల్లువలు కుండలపోతగ రాష్ట్ర మంతటన్‌, విరిగెను వృక్షరాజములు, వీధులునిండ్లు మునింగె నీట, వే తెరగుల కష్ట నష్టములు తీరినవేళ స్వయంకృషోన్నతిన్‌ వరదలు మేలుమేలనుచు పాడుచునాడిరి కేరళీయులే. నేద

పద్యం – హృద్యం


Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /home/silicon/public_html/nextgen/sujanaranjani/2017/wp-content/themes/magazine/inc/template-tags.php on line 113
నిర్వహణ: పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: రెండును రెండును గలుపగ రెండే యగురా! గతమాసం ప్రశ్న: నిషిద్ధాక్షరి: క, చ, ట, త, ప లు లేకుండా వేసవి సెలవలను వర్ణిస్తూ ఛందోబద్ధముగా పద్యము వ్రాయవలెను ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. నేదునూరి రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ వేసవి సెలవల యందము రాసులు పోసిన సొగసులు రంజిల్లు మదిన్ హాసము వెన్నెల వెలుగులు మోసము లేదట  విందు మోహము లన్నన్ సూర్యకుమారి  వారణాసి, మచిలీపట్నం సీ 

పద్యం – హృద్యం


Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /home/silicon/public_html/nextgen/sujanaranjani/2017/wp-content/themes/magazine/inc/template-tags.php on line 113
నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: నిషిద్ధాక్షరి: క, చ, ట, త, ప లు లేకుండా వేసవి సెలవలను వర్ణిస్తూ ఛందోబద్ధముగా పద్యము వ్రాయవలెను గతమాసం ప్రశ్న: పందినిఁ కౌగిలించుకొని పంకజలోచన సంతసించెరో ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. నేదునూరి రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ నందిని పూజజేసి శివ నామము త్రాణగ భక్తిమీ రగన్ సందియ మేమిలేక మది చల్లని భావము పొంగు చుండగా వందనమో యటంచు తలవంచి మహామహితాత్ముడే యనన్ పందిని కౌ

పద్యం-హృద్యం


Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /home/silicon/public_html/nextgen/sujanaranjani/2017/wp-content/themes/magazine/inc/template-tags.php on line 113
నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: పందినిఁ కౌగిలించుకొని పంకజలోచన సంతసించెరో గతమాసం ప్రశ్న: వంకాయన చెఱుకు రసము వడివడిఁ యుబికెన్ ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. నేదునూరి రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ ఇంకేమి వింతలుం డునొ సంకర జాతులు పుట్టు సంబర మందున్ వంకర టింకర యుగమిది వంకాయన చెఱకు రసము వడివడిఁ యుబికెన్ సూర్యకుమారి.  వారణాసి  .మచిలీపట్నం టెంకాయ  నీరు  త్రాగియు ఇంకా  దాహమనిపిం చి  ఇ

ఏప్రిల్ – 2018


Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /home/silicon/public_html/nextgen/sujanaranjani/2017/wp-content/themes/magazine/inc/template-tags.php on line 113
నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: వంకాయన చెఱుకు రసము వడివడిఁ యుబికెన్ గతమాసం ప్రశ్న: చైనాలో తెలుగుఁ నేర్చి చక్కగ బ్రదికెన్ ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. నేదునూరి రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ ఐనా యెందుకు తొందర వైనము తెలియని పలుకులు వ్యర్ధము గాదా వీనుల విందగు భాషని చైనాలో తెలుగుఁ నేర్చి చక్కగ బ్రదికెన్ అయినాపురపు శ్రీనివాసరావు,సెయింట్ లూయిస్, మిస్సోరి. (కొన్ని సవరణలతో) జానుగ తెలుగునుఁ జది

మార్చి- 2018


Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /home/silicon/public_html/nextgen/sujanaranjani/2017/wp-content/themes/magazine/inc/template-tags.php on line 113
నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకుల నుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: చైనాలో తెలుగుఁ నేర్చి చక్కగ బ్రదికెన్ గతమాసం ప్రశ్న: చిట్టెలుకకు బెదిరి పిల్లి ఛెంగున దాగెన్ ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య, విజయవాడ పట్టణ శుషిరము కాళ్ళకు పట్టీలు కులుకు నడుమున బతివెంటన్ దా మెట్టిన గీమును జేరన్ చిట్టెలుకకు బెదిరి పిల్లి ఛెంగున దాగెన్ (పట్నమాసపు ఎలుక కాళ్ళకు పట్టీలు ధరించి ఠీవిగా అత్తవారింట్లో అడుగిడగా, ఆ పట్టీల

పద్యం – హృద్యం


Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /home/silicon/public_html/nextgen/sujanaranjani/2017/wp-content/themes/magazine/inc/template-tags.php on line 113
నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. పాఠకులందరకి నూతన సంవత్సర మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు వారణాసి సూర్యకుమారి కం. నూతన సంవత్సర మున మీ తపనలు తీరి కలుగు  మెండు శుభమ్ముల్ పూతావి వోలె  కీర్తియు యేతావున  పరిమళించి  మిమ్మలరించున్ కం. పిల్లా పాపల  గూడియు చల్లగ  కాపురము సాగి చక్కగ  శుభముల్ వెల్లివిరియు  సుఖశాంతులు కొల్లగ  సంపదలు కలిగి  కోర్కెలు  తీరున్ సహస్ర కవిరత్న సహస్రకవిభూషణ విద్వాన్ శ్రీమతి జి. సందిత, బెంగుళూరు కవిరాజవిరాజి

పద్యాలు


Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /home/silicon/public_html/nextgen/sujanaranjani/2017/wp-content/themes/magazine/inc/template-tags.php on line 113
మహాసభల్లో విన్న కొన్ని అరుదైన పద్యాలు        

పద్యం – హృద్యం


Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /home/silicon/public_html/nextgen/sujanaranjani/2017/wp-content/themes/magazine/inc/template-tags.php on line 113
నిర్వహణ : పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: సమస్య: బాంబుల వలనే దేశము బాగుపడును గతమాసం ప్రశ్న: దత్తపది: వంగ, దోస, కాకర, కంద పదములను అన్యార్ధములతో వాడుతూ భారతదేశ స్వాతంత్ర్య సమరానికి సంభందించిన విషయముపై స్వేచ్ఛా ఛందస్సులో పద్యము వ్రాయాలి ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. నేదునూరి రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ తే.గీ|| ఊహ కందని రీతిగ సాహ సించి దోస మెరుగక గాంధీజి రోస మనక గొడ్డు కాకర వంటిఈ చెడ్డ దొరల చెఱను వి